публічний договір

                                                                                                      ДОГОВІР
                                                                            про інформаційне абонентне обслуговування
                                                                                                 № UID-_______
                                                                                       Від «____»_____________2021 р.
                                                                                                           між
                                                                                 _____________________________________
                                                                                                           та
                                                                                                    ПП Саїв І. С.
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується забезпечити інформаційне абонентне обслуговування щодо доступу до мережі Інтернет через лінію безпосереднього зв’язку (далі «Послуга») на викладених нижче умовах.
2. Права та обов'язки Стоpiн
2.1. Права Замовника:
2.1.1. Ознайомитись у Виконавця з інформацією про порядок надання Послуг та умови оплати.
2.1.2. Отримати можливість доступу до особистого кабінету на сайті: http://oplata.4ipnet.if.ua/
де він може ознайомитись з інформацією про стан свого рахунку, тарифний план, закінчення дії тарифного плану, кількість прийнятої та переданої інформації тощо.
2.1.3. Змінювати тарифні плани, із запропонованих Виконавцем, але лише після закінчення дії попереднього тарифного плану, попередивши про це Виконавця не пізніше, ніж за три дні до дати закінчення діючого тарифного плану.
2.1.4. Призупинити дію Договору, письмово попередивши Виконавця не пізніше, ніж за два тижні до дати закінчення дії діючого тарифного плану.
2.1.5. Користуватись всіма замовленими Послугами Виконавця, при наявності технічної можливості.
2.1.6. Переоформити укладений Договір на іншу особу попередивши про це провайдера.
2.1.7. Відмовитись від послуг Виконавця і припинити дію Договору. Дата відмовлення повідомляється Виконавцю письмовою заявою не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до передбаченої дати розірвання Договору.
2.1.8. Висунути претензії Виконавцю з приводу якості наданих Послуг у порядку, встановленому чинним законодавством України.
2.2. Обов'язки Замовника:
2.2.1. Своєчасно проводити оплату в розмірах та строки, передбачених даним Договором.
2.2.2. Не передавати третім особам дані (логін та пароль) для доступу до Послуги.
2.2.3. Не публікувати або передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, що містить у собі віруси або інші шкідливі компоненти.
2.2.4. Не посилати або публікувати за допомогою Послуги будь-яку інформацію, поширення якої так чи інакше суперечить українському або міжнародному праву.
2.2.5. Самостійно контролювати свій фінансовий стан через сервіси, які надає Виконавець http://oplata.4ipnet.if.ua/
2.2.6. Вказувати номер Договору в платіжному документі,або Прізвище Ім’я та По –Батькові на кого зареєстрований договір!.
Не допускати підключення до своїх абонентських ліній пристроїв не сертифікованих в Україні, а також самовільного підключення абонентських пристроїв.
Не допускати використання абонентських пристроїв у протиправних цілях.
У випадку здачі приміщень, у яких встановлені підключені до мережі Виконавця абонентські пристрої, в оренду чи найм третім особам переоформити Договір, попередньо повідомивши Виконавця за сім календарних днів до передбаченої дати переоформлення Договору.
Забезпечувати збереження квартирної проводки, устаткування і мереж зв’язку Виконавця у випадку проведення ремонту, реконструкції, зносу або спорудження будинку (будинків), проведення інших робіт, а також в інших випадках.
В десятиденний строк повідомляти Виконавця про зміну таких відомостей: зміну прізвища, ім’я, по батькові; адреси електронної пошти; контактного телефону. В разі, якщо Замовник не повідомив Виконавця письмово про вищевказані обставини, то передані від Виконавця Замовнику повідомлення та документи вважаються отриманими.
2.2.12. Вказати свою електронну адресу, на яку надсилатимуться листи з інформацією про зміну тарифного плану або про будь-які інші зміни зроблені на запит Замовника.
2.3. Права Виконавця:
2.3.1. Надсилати технічні, фінансові та організаційні повідомлення на електронну адресу вказану Замовником в Договорі.
2.3.2. Припинити надання послуг Замовнику у випадку: виникнення загрози безпеки функціонування мережі; розповсюдження інформації, яка принижує честь чи гідність інших користувачів мережі; широке розповсюдження в мережі матеріалів рекламного або комерційного змісту, яке здійснюється не за встановленими правилами розповсюдження комерційної інформації; порушення авторських прав на інформацію, представлену в мережі; навмисне нанесення збитків іншим особам; втручання в роботу інших користувачів мережі (наприклад, несанкціонований доступ до комп'ютерів і інформаційних джерел); проведення профілактичних робіт, але не більше 24 годин на місяць; проведення будь-яких інших ремонтних робіт, але не більше 48 годин на місяць.
2.3.3. Відключати несертифіковані в Україні абонентські пристрої.
2.3.4. Припинити надання Послуг Замовнику, якщо він попередньо не вніс плату за користування Послугою .
2.3.5. Розірвати в односторонньому порядку Договір із Замовником, якщо він не користується Послугою більше, ніж 90 (дев'яносто) календарних днів підряд.
2.3.6. Повторне підключення Послуг Замовнику здійснюється протягом 7 (семи) робочих днів (за винятком святкових та вихідних днів) за оплатою замовника. Сума оплати складає 50 грн за кожен місяць не користування послугою доступу до мережі Інтернет.
2.4. Обов’язки Виконавця
2.4.1. Забезпечити доступ Замовника до мережі Інтернет через лінію безпосереднього зв’язку.
2.4.2. Не збільшувати вартість послуг протягом періоду, за який Замовник здійснив попередню оплату.
2.4.3. Підключити Замовника до мережі Інтернет протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Кінцевий термін виконання зобов’язань Виконавця по підключенню до мережі Інтернет може бути подовжений на строк, що дорівнює періоду, протягом якого тривають обставини форс-мажору, такі як погодні умови (неможливість прокладки комунікацій при температурі нижче -10 ºС), мораторії державних установ тощо.
2.4.4. Забезпечувати Замовнику безперебійне та якісне надання послуг у відповідності з тарифами та умовами надання послуг, що обрав Замовник під час укладання цього Договору та усувати несправності протягом 72 годин після їх виникнення;
2.4.5. Безкоштовно усувати пошкодження та аварії в мережі Виконавця, що виникли з вини Виконавця, та – за рахунок Замовника, якщо вони виникли з вини останнього.
2.4.6. Приймати, у межах своєї компетенції, заходи щодо захисту ліній зв’язку Виконавця від несанкціонованих підключень.
2.4.7. Повідомляти Замовника про зміни в номенклатурі Послуг або тарифів на Послуги надані Виконавцем. Повідомлення про зміни розміщуватиметься на сайті Виконавця http://4ipnet.if.ua/
2.4.8. Розглядати заяви і скарги Замовника в строки передбачені чинним законодавством України та інформувати його про результати розгляду.
3. Вартiсть робіт та послуг i порядок розрахункiв
3.1. Ваpтiсть pобiт та послуг Виконавця, пов'язаних з підключенням та наданням доступу до Послуги визначається на основі цін вказаних в Додатку, що є невід’ємною частиною даного Договору. Ціни вказано в гривнях. При зміні оплати за зовнішні канали зв’язку Виконавець залишає за собою право перерахувати вартість наданих послуг та виконаних робіт.
3.1.1 Все активне та пасивне обладнання є власністю Виконавця. У випадку припинення надання послуги, Замовник зобов’язаний повернути все обладнання Виконавцю.
3.2. Оплата здiйснюється в нацiональній гpошовiй одиницi України згідно тарифного плану Замовника. Виконавець може надавати Замовнику додаткові послуги, плата за які стягується додатково. Оплата всіх послуг проводиться на розрахунковий рахунок Виконавця. Кожна додаткова послуга оплачується по окремих тарифах, встановлених Виконавцем. Оплату за основні та додаткові послуги також можна здійснювати через мережі платіжних терміналів швидкої оплати.
3.3. Виконавець має право змiнювати цiни i вартiсть обслуговування, повiдомивши пpо це Замовника на сайті http://4ipnet.if.ua/ не менше нiж за 14 днiв до початку дiї нових цiн. Замовник не звільняється від оплати послуг, наданих Виконавцем, якщо з незалежних від Виконавця причин він не ознайомився з вказаною інформацією на даному сайті.
3.4. Припинення Виконавцем надання послуг у відповідності до умов цього Договору або відмова Замовника від подальшого отримання послуг за Договором не звільняє Замовника від сплати заборгованості.
3.5 Оплата Телекомунікаційної послуги має бути проведена до моменту надання Послуги - передоплата 100%, в строк до 5 числа поточного місяця за подальший період. Інтернет включається до 1 числа кожного місяця незалежно від того, коли буда проведена оплата!
4. Відповідальність сторін
4.1. Сторони несуть відповідальність за шкоду заподіяну з їх вини.
4.2. Виконавець не несе відповідальності:
4.2.1. За несправності обладнання, яке йому не належить, але є складовою мережі.
4.2.2. За якість роботи ліній зв'язку, наданих іншими установами.
4.2.3. За зміст інформації, переданої чи прийнятої Замовником через мережу.
4.2.4. За збитки будь-якого характеру, що були спричинені Замовнику чи третій стороні під час роботи Замовника в мережі, в тому числі спричинені вірусною активністю.
4.3. За порушення пункту 2.2.2 та пункту 2.2.10 цього договору, Замовник несе відповідальність за дії третіх осіб.
4.4. Відповідальність за використання мережі Інтернет та інформації, отриманої, відправленої та опублікованої Замовником в мережі, Замовник несе самостійно.
4.5. Відповідальність за збитки, що спричинив Замовник або інша особа під його аутентифікаційними даними доступу до мережі Інтернет, фізичним або юридичним особам, або їх майну, моральним принципам суспільства, що виникли внаслідок використання мережі Інтернет, Замовник несе самостійно.
4.6. Сторони звільняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання обов'язкiв за даним Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин, що виникли пiсля укладення Договору внаслідок надзвичайних подiй, форс-мажорних обставин, якi Cтоpони не могли пеpедбачити, або яким не можна запобiгти належними заходами.
4.7. У разі виникнення суперечок, щодо даного Договору, Сторони вирішують їх шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, всі спірні питання можуть вирішуватись в судовому порядку у порядку передбаченому законодавством України.
4.8. Якщо одна зi Стоpiн не може виконувати взятих на себе обов'язкiв, то вона зобов'язана письмово пpотягом 3 (трьох) днiв попеpедити пpо це iншу стоpону.
5. Особливi умови
5.1. Даний Договір може бути розipваний за взаємною згодою Стоpiн.
5.2. Даний Договір може бути розipваний з iнiцiативи Замовника або Виконавця у pазi поpушення умов Договору iншою стоpоною.
5.3. Умови даного Договору можуть бути змiненi за згодою Сторiн, у випадку передбаченому п.3.3. Даного Договору — Виконавцем.
5.4. Зміни та доповнення до даного Договору здійснюються в письмовій формі. Всі Додатки є невід'ємною частиною Договору. Дійсним вважати останній з підписаних додатків, який скасовує дію всіх попередніх.
5.5. Всі зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох Сторін.
5.6. В разі розірвання Договору Сторони зобов’язуються протягом 3 (трьох) банківських днів, з моменту розірвання Договору здійснити звірку взаєморозрахунків за Договором, а також виконати необхідні розрахунки.
5.7. Замовник дає згоду на внесення, обробку, збереження його даних до бази персональних даних контрагентів, у порядку передбаченому Законом України “Про захист персональних даних”.
5.8. Даний Договір укладений у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.
6. Строк дiї Договору
6.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє протягом усього періоду користування Замовником послугами Виконавця.
6.2. Цей Договір може бути достроково розірваний у випадках передбачених п. 2.1.7, 5.1., 5.2., цього Договору.


7. Реквізити Виконавця
Виконавець: Оператор ФОП САЇВ ІГОР СТЕПАНОВИЧ
Юридична адреса: 77750, с. Дзвиняч,вул.Тиха 12,Фактична адреса: 77750, с. Дзвиняч, вул.Тиха,12, Інд.под.№3229721494

1. Оператор виконав для замовника роботи по організації доступу до інформаційної мережі, за адресою:


№ п/п Адреса
1 с.__________________________________________

вул.________________________________________
Характеристики з’єднання

№ п/п обладнання Характеристики з’єднання
1 Абонентський термінал __ є
Інше_____________ Протокол передачі – оптичний
Пропускна здатність – _______ Мбіт/сек.
Доступ до мережі Інтернет – є
Вартість послуг: Ціни вказані з врахуванням всіх податків

Тариф: □2 мбіт/с □3 мбіт/с □5 мбіт/с □8 мбіт/с □25 мбіт/c □30 мбіт/с □50 мбіт/с (Gold) □100 мбіт/с (Platinum) □ інший_________

Вартість обслуговування:    ____________ грн.
Вартість підключення:        ____________ грн. (плата за обладнання, і установку)
Оплата в кредит:              ____________ грн.
Виділена ІР адреса           ____________ грн.

Всього до оплати:             ______ грн.

Пароль WiFi (при встановлені): _______________________

Номер служби підтримки: (працює з понеділка по суботу з 9.00 до 17.00, вихідні - неділя та святкові дні) (098) 675-95-93, (099) 376-17-96, (068) 354-72-27

Логін:    ________________________

Пароль: ________________________

Абонент несе відповідальність за збереження логіну і паролю.

 

 


Реквізити Виконавця:                                                                          Реквізити Замовника:

                                                                                

ФОП Саїв І. С.                                                                                   Прізвище               __________________
Івано-Франківська обл.,                                                                      Ім’я                       __________________
Богородчанський р-н,                                                                         По батькові           __________________
с. Дзвиняч                                                                                         Паспорт серія        ____№____________
вул. Тиха 12                                                                                   Дата народження   __________________ 
                                                                                                       Електронна адреса __________________
                                                                                                       Телефон                __________________
                                                                                                          

Оператор: ____________                                                                                              Абонент:____________
                   (підпис)                                                                                                                  (підпис)

Зміна тарифу з 01.01.2024

Шановні абоненти! Дякуємо Вам за довіру в цей непростий час. Для нас важливий Ваш вибір, тому ми на...

Зміна тарифів на послуги доступу до мережі Інтернет корпоративний сектор

УВАГА ЗМІНА ТАРИФУ для корпоративних клієнтів! Протягом багатьох років команда провайдера 4ipN...

Телебачення від Sweet TV

Шановні абоненти раді повідомити хорошу новину, 4ipNet(ФОП Саїв І.С.) в співпраці з Sweet TV має мож...

Зміна тарифів на послуги доступу до мережі Інтернет 2023

УВАГА ЗМІНА ТАРИФУ для користувачів Верховинського та Путильського району! Протягом багатьох років ...